Başa Dön

Yurt Dışına Hizmet Veren Şirketlerin Kurumlar Vergisi Avantajı

Yurt Dışına Hizmet Veren Şirketlerin Kurumlar Vergisi Avantajı

Mali Müşavir Serkan Yıldız; yurt dışındaki kişi ve kurumlara Türkiye’de verilen bazı hizmetlerin, kurumlar vergisi indirimi kapsamına alınmış olduğunu belirterek indirimden faydalanma şartlarına ışık tutuyor.

Yurt dışındaki kişi ve kurumlara, Türkiye’de verilen bazı hizmetler; kurumlar vergisi indirimi kapsamına alınmış ve hizmet sektöründeki işletmelere vergisel bir avantaj yaratılmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-(ğ) maddesine göre;

Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle; iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve sadece yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle, 

ï İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si; beyan edilen kurum kazancından indirilecektir.

Örneğin; Duru AŞ’nin Ankara’daki özel hastanesinde yabancı kişilere de hizmet verilmektedir. Şirketin bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sonuç olarak bu indirimden yararlanacak olan şirket, 1.000.000 TL yerine 500.000 TL kurumlar vergisi ödeyecektir.

İndirimden Faydalanma Şartları

İndirim imkânından faydalanmak için aşağıda belirtilen şartların sağlanması gerekir.

a) İlgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, yukarıda sayılı hizmetler olmalıdır. Sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerin elde ettiği kazançlara indirim uygulanabilmesi için Sağlık Bakanlığından alınan ruhsat; eğitim alanında faaliyet gösteren işletmelerin de Millî Eğitim Bakanlığından alınan izin belgesi veya ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunmaları gerekir.

b) Hizmetin, Türkiye’den sadece yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması şarttır. Bu kapsamdaki hizmetlerin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere, başka bir deyişle dar mükellef kişi ve kurumlara verilmesi gerekir. Ayrıca, hizmetlerin fiilen verilmesi gerekmekte olup bu alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin indirim kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

c) Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına olması gerekir. Sağlık alanında faaliyette bulunan şirketlerin ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde yerleşik olanlara verdikleri hizmetin bedelinin ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi nedeniyle, hizmet bedeli karşılığı faturanın SGK’ya düzenlenmesi durumunda da indirimden faydalanılır.

ç) Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır. Diğer bir anlatımla, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekir.

İndirim Tutarının Tespiti

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın %50’si, beyannamede gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılır.

Kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, indirim kapsamında olan faaliyetlere ilişkin kazanç, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekir.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının izni ve denetimine tabi olarak, eğitim veya sağlık alanında faaliyet gösteren ve yurt dışı yerleşik kişilere verdikleri hizmetlerden elde ettikleri kazançlarının %50’sini indirim konusu yapan işletmelerin, hizmet verilen yurt dışı yerleşik gerçek kişilere ilişkin ad soyad, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport numarası, düzenlenen faturanın tarih ve sayısı, verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli bilgilerini içeren formu, her bir geçici vergi beyannamesi ile birlikte beyanname eki olarak vermesi gerekir. Bunun yanı sıra, sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelere Sağlık Bakanlığınca verilen ruhsatın; eğitim alanında faaliyet gösteren işletmelere de Millî Eğitim Bakanlığınca verilen izin belgesi veya ruhsatın bir örneğinin, istisnadan faydalanılacak ilk yıl, yıllık kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde bağlı bulunan vergi dairesine verilecektir.

İlgili şirketlerin esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerinden elde ettikleri gelirleri ile olağandışı gelirleri indirim kapsamında değerlendirilmez. Dolayısıyla, nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, kasadaki dövizlerin değerlemesinden kaynaklanan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler bu kapsamda olmayacaktır.

Değerlendirme

Yurt dışına hizmet veren özellikle eğitim ve sağlık şirketleri, kurumlar vergisi yönünden önemli bir vergisel teşvike sahiptir. Bunun dışında yazıda sayılan diğer hizmet işletmeleri de, kurumlar vergisi yönünden vergisel avantajlarını kullanmalı ve bu hususu sıkı şekilde takip etmelidir.

Yukarıda anlatılan teşvikler, gelir vergisi mükellefi gerçek kişilerce de kullanılabilir.

Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.